เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.นิพนธ์ ทวีจันทร์ ผู้จัดการทั่วไปและคณะ เดินทางเพื่อมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย อ.ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัตน บริสุทธิกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ให้การต้อนรับ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่
1. นาย ปัณณวิชญ์ สีลวานิช (วิศวกรรมโลหการ)
2. นาย ธีรดนย์ ดอนบัญหา (วิศวกรรมโลหการ)
3. นางสาว สุชัญญา โยไทยเที่ยง (วิศวกรรมอุตสาหการ)