เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.นิพนธ์ ทวีจันทร์ รองผู้แทนโรงงานและคณะ เดินทางเพื่อมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ ผศ.ดร. ธัชชัย พุ่มพวง รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและจัดหารายได้ ให้การต้อนรับ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่
1. นาย ธนวัฒน์ ปะบุญเรือง (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 2.นางสาว วิยะดา ผาสียวน (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 3.นางสาว กฤษวัลย์ หูชัยภูมิ (วิศวกรรมวัสดุ) 4.นาย เขตตภูมิ ดีอุดม (วิศวกรรมการผลิต)