เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.นิพนธ์ ทวีจันทร์ รองผู้แทนโรงงาน บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด พร้อมคณะ เข้ามอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2565 ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 2 ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ นายณัฐวรรษ กนกภัยพิพัฒน์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) และ นายศุภวิชญ์ เรืองโชติ (สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์) ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด (อธิการบดี มทร ธัญบุรี) รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) และคณะ ให้การต้อนรับ