เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ดร.นิพนธ์ ทวีจันทร์ และ นาย วัชรพงษ์ ภารนาถ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นขนาดใหญ่ดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นและรางวัลผู้นิเทศงานในสถานประกอบการดีเด่น จากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน