เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 บริษัทได้ต้อนรับคณะนักศึกษาและคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 45คน เพื่อเข้าศึกษาและดูงานกระบวนการอบชุบโลหะ