ขอแสดงความยินดีกับพนักงานระดับบริหารที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งประจำปี 2564

1) นางสาว วิไลวรรณ สีโนนเคน (รองผู้จัดการฝ่าย IT)

2) นาย เพียน ดาทอง (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต)

3) นาย ปิยวัฒน์ ใยสีงาม (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต)