ขอขอบพระคุณ คณะแพทย์และพยาบาลที่เข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนป้องการ COVID-19 (เข็มกระตุ้น) ณ สถานประกอบการ