บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ได้รับรางวัลด้านแรงงานและสวัสดิการระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นปีที่ 7