ขอแสดงความยินดีกับพนักงานในระดับบริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้รับการเลื่อนขั้นและตำแหน่งประจำปี2563

ดร.นิพนธ์ ทวีจันทร์ : ผู้จัดการทั่วไป (Senior Executive Advisor)

นาย พัทธพงศ์ พัฒนสิงห์ : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหาร

นาย เกียรติศักดิ์ เลิศนำชัยพันธ์ : ผู้จัดการฝ่ายผลิต

นาย ภาณุ ประยูรวงค์ : ผู้จัดการฝ่ายผลิต

นางสาว วรรณวิภา เนียมประดิษฐ์ : รองจัดการฝ่ายบริหาร