เมื่อวันที่ 29กันยายน 9 ตุลาคม และ 23 ตุลาคม 2563 ทางบริษัทได้จัดอบรม”วิศวกรรมการอบชุบทางความร้อน” ก่อนการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านการอบชุบทางความร้อนประจำปี2563 ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สมนึก วัฒนศรียกุล (นายกสมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย) ผศ.ดร.อุษณีย์ กิตกำธร (หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) และ ผศ.ดร.รัตน บริสุทธิกุล (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) เข้ามาให้ความรู้กับพนักงาน จำนวน 36คน ที่ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ