เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 บริษัทไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อให้ความรู้กับพนักงานบริษัทฯ ด้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในกระบวนการอบชุบโลหะ “Oxidation in heat treatment processes” ในโอกาสนี้ทางคณาจารย์ยังให้คำแนะนำกระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการต่อไป