เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 Mr.Junichi Nagai กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด เดินทางเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้มีผู้ได้รับทุนการศึกษา 3 ราย ได้แก่ นายปฏิภาณ ด้านวังขวา (นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) นายคงเดช ดำนึก (นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) และนายวราฤทธิ์ วรสุทธิ์ (นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ)