Mr.Junnichi Nagai กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เดินทางเพื่อมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ 1.นาวสาวจุฑารัตน์ วินทะไชย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2. นายวัชรพงษ์ ภารนาถ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ให้การต้อนรับ