เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 Mr.Junichi Nagai กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด เดินทางเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมี ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และรศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้มีผู้ได้รับทุนการศึกษา 2 ราย ได้แก่ นายกมลชัย เลื่อมใส (นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็น) และนางสาวณัฐสินี พรชัยศรีธนชาติ (นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ) ณ.โอกาสนี้ทางบริษัทยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม(FABLAB)ของทางมหาวิทาลัย