เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.นิพนธ์ ทวีจันทร์ รองผู้แทนโรงงาน พร้อมคณะ มอบทุนการศึกษาบริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ประจำปีการศึกษา2565 ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 2 ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผู้ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ นาย ภาณุพงศ์ ชิณหาร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล และ นาย อิสระพงษ์ พรมภักดี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฝ่ายบริหาร) และคณะ ให้การต้อนรับ