เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.นิพนธ์ ทวีจันทร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด พร้อมคณะ เข้าร่วมสัมภาษณ์และมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2564 ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 2 ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ผู้ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ นายฐิติกร วงษ์แก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล และ นายนัฐพล บุญนำมา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า ซึ่งได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด (อธิการบดี มทร ธัญบุรี) ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ (รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา) และคณะ ให้การต้อนรับ