เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา2564 ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 3 ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ นาย ธนโชค ทองกล่อม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า นางสาว อรยา รักษาศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาโลหการ และ นาย ชลธี บุญวัง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเมคคาทรอนิกส์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ (รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) และคณะ ให้การต้อนรับ