เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา2564 ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 2 ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ นาย ศุภวิชญ์ เที่ยงกระโทก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาการทำความเย็นและการปรับอากาศ และ นส นัยนา โป๊ะสูงเนิน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวัสดุและโลหการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.วัชรพล นาคทอง (รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์) และคณะให้การต้อนรับ