เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ทางบริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ได้จัดหาวัคซีนเพื่อให้พนักงานได้รับวัคซีน ทั้งวัคซีนตามมาตรการภาครัฐและวัคซีนทางเลือก ปัจจุบัน พนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วกว่า 70% และมีแผนเข้ารับการฉีดให้ครบในระยะต่อไป ทั้งนี้ทางบริษัท ขอขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชลไทย รวมถึงรัฐบาลญี่ปุ่น(พนักงานที่อยู่ระหว่างการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น) ที่ให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนในครั้งนี้