ขอแสดงความยินดีกับ นาย วัชรพงษ์ ภารนาถ วิศวกรอาวุโสฝ่ายผลิต ที่ได้รับรางวัล “ผู้นิเทศงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2567” จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว)