OUR SERVICES

การชุบแข็งและอบคืนไฟ (Hardening and Tempering)

การชุบแข็งเป็นกระบวนการอบชุบทางความร้อนเพื่อเพิ่มความแข็งและความทนทานให้กับเหล็กกล้า โดยเหล็กกล้าจะถูกให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิออสเตนไนต์ จากนั้นทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วในสารอบชุบ เช่น น้ำ น้ำมันหรือก๊าซ เป็นต้น ถึงแม้ว่าการชุบแข็งทำให้เหล็กกล้าแข็งขึ้นแต่ความเหนียวจะลดลง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องอบคืนไฟหลังกระบวนการอบชุบแข็ง การอบคืนไฟจะทำให้ความแข็งและความเหนียวมีความสมดุลกันทำให้คุณสมบัติของชิ้นงานตรงกับความต้องการในการใช้งาน