ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่3 จากภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้ามาเยี่ยมชมและดูงาน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562