สำนักงาน/โรงงานในประเทศไทย

ไทยโตเคนเทอร์โม
โรงงานใต้

ไทยโตเคนเทอร์โม
โรงงานเหนือ

โตเคนเทอร์โมเทรนนิ่งเซ็นเตอร์

นโยบาย

นโยบายบริษัท
สนองตอบสังคมด้วยความรู้ความชำนาญด้านการอบชุบโลหะ
นโยบายคุณภาพ
เราจะผลิตงานที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจจากลูกค้าและสังคม โดยปฏิบัติตามระบบคุณภาพที่ได้สร้างขึ้นและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
นโยบายความปลอดภัย
เราจะเสริมสร้างพื้นที่การทำงานให้ปลอดภัย และมุ่งมั่นให้อุบัติภัยเป็นศูนย์
นโยบายสิ่งแวดล้อม

เราชาว Thai Tohken Thermo จะรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปรองดอง และลดการทำลายสิ่งแวดล้อมที่จะสืบทอดไปยังยุคสมัยต่อๆไป

การรับรองคุณภาพ

โตเคนเทอร์โมกรุ๊ป