เมื่อวันที่ 16, 23 พฤศจิกายน และ 2 ธันวาคม 2564 บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ได้ทำการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงานทุกคน

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลวิภาวดี ที่ให้การสนับสนุนการตรวจสุขภาพพนักงานในครั้งนี้